Sluttbrukeravtale

CabinWeb Brukervilkår

CabinWeb eies og drives av CabinWeb AS.

Disse vilkår («Vilkår og Betingelser») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å bruke nettsiden, er du («Bruker») bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.

For Bruker som får tilgang til utleieobjekter gjennom sin tilhørighet til firma eller forening («Tilbyder»), gjelder dessuten vilkårene oppgitt av «Tilbyder».

For Bruker som får tilgang til utleieobjekter levert av tredjeparts leverandører («Utleier») gjelder dessuten vilkårene oppgitt av «Utleier».

Oppgitte personalia, interesser og spesielle ønsker/behov vil bli lagret sammen med eventuelle booking-data og kjøpshistorikk, og kan brukes av CabinWeb, «Utleier» og «Tilbyder» for å tilpasse webtjenesten, eller for å tilpasse ditt opphold.

Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

Endring

For å forbedre din bruk av CabinWeb, vil «Tilbyder» og «Utleier» kunne komme til å gjøre endringer i CabinWeb. Vi forbeholder oss retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som anses nødvendig.

Videre forbeholder CabinWeb AS seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene.

De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert i CabinWeb under «Vilkår og Betingelser».

Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

Rettigheter

Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av CabinWeb AS.

Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser.

Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.

Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen bruk av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra CabinWeb. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk.

Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter CabinWeb AS eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

Lenker

CabinWeb sin nettside kan inneholde lenker til nettsider som eies og er levert av tredjepart. Din bruk av slike lenker innebærer at du forlater CabinWeb sin nettside. CabinWeb råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn. Å tilby slike lenker innebærer ikke at CabinWeb stiller seg bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via lenken.

Ettersom CabinWeb ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjemenns nettsider, anbefales du å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider.

Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

Ansvarsbegrensning

CabinWeb gir ingen garantier som gjelder nettsidens funksjon eller tilgjengelighet. CabinWeb garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden. En ikke uttømmende liste av eksempler på dette kan være fasiliteter, priser og tilllegg.

CabinWeb har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

Personvern

Behandling av personopplysninger utføres på en trygg og sikker måte, og i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og EU personvernforordning GDPR.

CabinWeb opptrer primært som databehandler og vi behandler følgelig i hovedsak personopplysninger på vegne av våre kunder. Behandling av personopplysninger knyttet til kundenes brukere (for eksempel de ansatte i en virksomhet) er til enhver tid regulert av databehandleravtaler mellom oss og kunden, i tillegg til eventuelle ytterligere instrukser fra kunde. Kundene er alltid behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger knyttet til kundens brukere.

Personopplysninger som behandles av CabinWeb som databehandler kommer enten direkte fra kunden, eller kundens brukere, ved at disse benytter våre tjenester. CabinWeb får tilgang til og behandler slik informasjon i henhold til databehandleravtaler og eventuelt andre instrukser fra kunder.

Den behandlingsansvarlige (våre kunder) er ansvarlig for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger om brukerne.

For å sikre at behandlingen av dine personopplysninger skjer på en trygg og lovmessig måte har CabinWeb etablert et omfattende internkontrollsystem og løsninger for sikkerhet og etterlevelse av det til enhver tid gjeldende regelverk for personvern for databehandlere og våre databehandleravtaler. Dette omfatter for eksempel tilgangsstyring og tilgangskontroll, samt protokoller over behandlinger og lokasjoner. CabinWeb overfører ingen personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS. CabinWeb vil til enhver tid kun videreformidle og utlevere personopplysninger i henhold til databehandleravtaler og/eller instrukser fra våre kunder.

Varigheten på oppbevaring av personopplysninger i våre systemer er regulert i våre databehandleravtaler og/eller instrukser fra kundene.

I den grad det følger av gjeldende personvernlovgivning, vil du kunne ha rett til innsyn i, korrigering og sletting av dine personopplysninger som behandles av oss. Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, må du ta kontakt med din virksomhet, som har gjort tjenesten til CabinWeb tilgjengelig for deg og som er ansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger.

CabinWeb behandler også et begrenset omfang av personopplysninger for egne formål, og vil da være behandlingsansvarlig etter loven. Du kan lese mer om dette i vår Personvernerklæring.